Axudas e subvencións

Buscador

a
Estado: Finalizada
xoves, 08 de xuño de 2023
Fixar as bases reguladoras e proceder á convocatoria para o ano 2023 dos incentivos ás empresas prev...
Estado: Finalizada
xoves, 08 de xuño de 2023
Establécense unha modalidade de axuda para as persoas traballadoras autónomas que cesaron na súa act...
Estado: Activa - Vixente
venres, 14 de abril de 2023
Financiar proxectos de novos investimentos, intervencións de ampliación da capacidade produtiva e/ou...
Estado: Activa - Vixente
mércores, 05 de abril de 2023
"O obxecto desta convocatoria é a concesión de axudas a pemes, en réxime de concorrencia non co...
Estado: Finalizada
mércores, 05 de abril de 2023
"O obxecto desta orde é fixar as bases reguladoras e realizar a convocatoria para o ano 2023 do...
Estado: Finalizada
mércores, 05 de abril de 2023
"Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e convocar para o ano 2023, no ámbito da ...
Estado: Finalizada
mércores, 05 de abril de 2023
Fixar os criterios e requisitos para a concesión de axudas do Programa do bono das persoas autónomas...
Estado: Activa - Vixente
mércores, 05 de abril de 2023
As axudas concédense en réxime de concorrencia non competitiva e teñen por obxecto a posta en marcha...
Estado: Activa - Vixente
mércores, 05 de abril de 2023
1. Estas bases teñen por obxecto regular a concesión de subvencións para a realización de proxectos ...
Estado: Activa - Vixente
xoves, 02 de febreiro de 2023
"Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e convocar para o ano 2023, no ámbito da ...
Estado: Activa - Vixente
mércores, 01 de febreiro de 2023
"1. Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras do programa Xempre autónomo, para a pr...
Estado: Finalizada
mércores, 01 de febreiro de 2023
Esta lei ten por obxecto regular o réxime xurídico das subvencións cuxa constitución e xestión corre...
Estado: Activa - Vixente
mércores, 01 de febreiro de 2023
Estas bases teñen por obxecto fixar os criterios e requisitos para a concesión de axudas do Programa...
Estado: Activa - Vixente
mércores, 01 de febreiro de 2023
Fomento do desenvolvemento económico rexional a través do apoio financeiro á implantación de proxect...
Estado: Activa - Vixente
luns, 24 de outubro de 2022
A presente orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e o procedemento de xestión d...
Estado: Activa - Vixente
luns, 17 de outubro de 2022
Esta Convocatoria ten por finalidade a mellora da competitividade e o nivel de madurez dixital das e...
Estado: Finalizada
martes, 28 de xuño de 2022
Aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública das axudas á conciliación ...
Estado: Finalizada
martes, 28 de xuño de 2022
Promover a consolidación do emprego autónomo mediante incentivos á contratación indefinida inicial e...
Estado: Finalizada
martes, 28 de xuño de 2022
Regular a concesión de subvencións para a adquisición no ano 2022 de vehículos de transición a unha ...
Estado: Finalizada
martes, 28 de xuño de 2022
Regular a concesión de subvencións para a realización de proxectos de mellora enerxética, destinadas...
Estado: Finalizada
martes, 28 de xuño de 2022
Recoñecer o labor de profesionais e empresas galegas pola súa excelente contribución á innovación co...
Estado: Finalizada
xoves, 28 de abril de 2022
Financiar proxectos de novos investimentos, intervencións de ampliación da capacidade produtiva e/ou...
Estado: Finalizada
xoves, 28 de abril de 2022
Favorecer o acceso a préstamos a longo prazo para financiar a operativa das pemes galegas afectadas ...
Estado: Finalizada
xoves, 28 de abril de 2022
Favorecer o acceso a novo financiamento operativo, para o tráfico comercial das pemes galegas median...
Estado: Finalizada
xoves, 28 de abril de 2022
Préstamos avalados para o crecemento das pemes, co obxecto de favorecer, mediante reavais, o acceso ...
Estado: Finalizada
xoves, 28 de abril de 2022
Conceder unha axuda económica a aquelas persoas desempregadas que pretendan desenvolver a súa activi...
Estado: Activa - Vixente
luns, 11 de abril de 2022
Impulsar o crecemento das empresas, a transformación dixital e o desenvolvemento de proxectos sostib...
Estado: Finalizada
xoves, 24 de marzo de 2022
Constitúe o obxecto destas bases a regulación da concesión de subvencións públicas destinadas a prom...
Estado: Finalizada
xoves, 24 de marzo de 2022
Este procedemento ten por obxecto regular a concesión de subvencións públicas destinadas a promover ...
Estado: Finalizada
xoves, 24 de marzo de 2022
O obxecto desta resolución é establecer o procedemento e as condicións que deben reunir os establece...
Estado: Activa - Vixente
xoves, 24 de marzo de 2022
Prestación de avais a empresas beneficiarias diante das entidades de crédito ou establecementos fina...
Estado: Finalizada
xoves, 24 de marzo de 2022
1. Co obxectivo de incentivar a realización de accións de promoción exterior xeradoras de vantaxes c...
Estado: Finalizada
xoves, 24 de marzo de 2022
Estas axudas teñen como obxecto apoiar as empresas galegas nos seus procesos de internacionalización...
Estado: Finalizada
xoves, 24 de marzo de 2022
Programa de servizos a pemes que, a través das empresas prestadoras de servizos -seleccionadas media...
Estado: Finalizada
luns, 21 de febreiro de 2022
As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a mellora da infraestrutura turística da ...
Estado: Finalizada
martes, 11 de xaneiro de 2022
Fixar os criterios e requisitos para a concesión de axudas do Programa do bono das persoas autónomas...
Estado: Finalizada
martes, 11 de xaneiro de 2022
Programa de servizos a pemes que, a través das empresas prestadoras de servizos -seleccionadas media...
Estado: Finalizada
martes, 11 de xaneiro de 2022
Serán subvencionables os proxectos dirixidos á creación de emprego nas zonas rurais mediante axudas ...
Estado: Finalizada
luns, 10 de xaneiro de 2022
O obxecto da convocatoria en réxime de concorrencia competitiva é impulsar proxectos de dixitalizaci...
Estado: Finalizada
martes, 16 de novembro de 2021
O fondo constituído polo Igape, Xesgalicia e Gain quere contribuír ao fomento do espírito emprendedo...
Estado: Finalizada
martes, 16 de novembro de 2021
Fomento do desenvolvemento económico rexional a través do apoio financeiro á implantación de proxect...
Estado: Finalizada
luns, 23 de agosto de 2021
1. Esta orde con código de procedemento PE155 D ten por obxecto establecer as bases reguladoras para...
Estado: Finalizada
luns, 23 de agosto de 2021
Favorecer a volta á viabilidade técnica e económica das empresas galegas que se atopen nunha situaci...
Estado: Finalizada
luns, 23 de agosto de 2021
1. A sensibilización e promoción de novas empresas exportadoras. 2. A orientación sobre os servizo...
Estado: Finalizada
luns, 23 de agosto de 2021
Financiar proxectos de novos investimentos, intervencións de ampliación da capacidade produtiva e/ou...
Estado: Finalizada
luns, 23 de agosto de 2021
Favorecer o acceso a préstamos a longo prazo para financiar investimentos produtivos e/ou circulante...
Estado: Finalizada
luns, 23 de agosto de 2021
Favorecer o acceso a novo financiamento operativo, para o tráfico comercial das pemes galegas median...
Estado: Finalizada
luns, 23 de agosto de 2021
A finalidade deste programa é a concesión dunha axuda económica a aquelas persoas desempregadas que ...
Estado: Finalizada
luns, 23 de agosto de 2021
Financiar necesidades de liquidez das pemes, co obxecto de paliar as dificultades financeiras deriva...
Estado: Finalizada
luns, 23 de agosto de 2021
Fixar as bases reguladoras polas cales se rexerán as axudas que favorezan a contratación de persoas ...
Estado: Finalizada
luns, 23 de agosto de 2021
Fixar as bases reguladoras e proceder á convocatoria para o ano 2021 dos incentivos á contratación i...
Estado: Finalizada
luns, 23 de agosto de 2021
Aprobar as bases reguladoras e convocar o III Plan de rescate da Xunta de Galicia, Liña COVID, de a...
Estado: Finalizada
luns, 23 de agosto de 2021
1. Este programa ten por obxecto fixar as bases reguladoras e proceder á convocatoria para o ano 202...
Estado: Finalizada
luns, 23 de agosto de 2021
1. Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras do Programa de promoción do emprego autónomo...
Estado: Finalizada
luns, 23 de agosto de 2021
Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras polas cales se rexerán as axudas que favorezan ...
Estado: Finalizada
martes, 17 de agosto de 2021
Subvención para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do se...
Estado: Finalizada
luns, 12 de xullo de 2021
"Estas axudas teñen como obxecto subvencionar proxectos que promovan a adaptación dos beneficia...
Estado: Finalizada
luns, 12 de xullo de 2021
A realización de proxectos de mellora enerxética, destinadas a pemes e autónomos con actividade econ...
Estado: Finalizada
martes, 11 de maio de 2021
Implantación e impulso da estratexia dixital e modernización do sector comercial e artesanal
Estado: Finalizada
martes, 11 de maio de 2021
Esta orde ten por obxecto regular e convocar na Comunidade Autónoma de Galicia no ano 2021 os pagos ...
Estado: Finalizada
martes, 11 de maio de 2021
Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas á nova participación de agricul...
Estado: Finalizada
martes, 11 de maio de 2021
Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión das axudas do prog...
Estado: Finalizada
martes, 11 de maio de 2021
"As axudas concédense en réxime de concorrencia non competitiva e teñen por obxecto apoiar ás e...
Estado: Finalizada
martes, 11 de maio de 2021
A realización de proxectos de mellora enerxética, destinadas a pemes e autónomos con actividade econ...
Estado: Finalizada
martes, 11 de maio de 2021
Fomentar a incorporación de persoas desempregadas e persoas traballadoras temporais a cooperativas e...
Estado: Finalizada
martes, 11 de maio de 2021
Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas ás empresas de inserción labora...
Estado: Finalizada
martes, 06 de abril de 2021
Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas ás empresas de inserción labora...
Estado: Finalizada
martes, 06 de abril de 2021
"Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases que regularán o procedemento de concesión, en...
Estado: Finalizada
martes, 06 de abril de 2021
O obxecto desta resolución é establecer o procedemento e as condicións que deben reunir os establece...
Estado: Finalizada
martes, 06 de abril de 2021
Conforme o disposto no Real Decreto 899/2007, do 6 de xullo, polo que se aproba o Regulamento dos in...
Estado: Finalizada
martes, 06 de abril de 2021
Fomentar a incorporación de persoas desempregadas e persoas traballadoras temporais a cooperativas e...
Estado: Finalizada
martes, 06 de abril de 2021
Establecer e aprobar as bases reguladoras, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións pa...
Estado: Finalizada
martes, 06 de abril de 2021
Fixar as bases que regularán o réxime de subvencións establecidas por Agadic para contribuír á promo...
Estado: Finalizada
martes, 06 de abril de 2021
Esta resolución ten por obxecto establecer subvencións ás empresas xornalísticas que, estando debida...
Estado: Finalizada
martes, 06 de abril de 2021
Establecer as bases reguladoras das axudas á reestruturación e reconversión do viñedo en Galicia e r...
Estado: Finalizada
domingo, 07 de febreiro de 2021
A ciberdiplomacia, empregada por estados dentro da súa axenda diplomática e pola iniciativa privada...
Estado: Finalizada
domingo, 07 de febreiro de 2021
Captación da innovación e dixitalización no sector turístico.
Estado: Activa - Vixente
domingo, 07 de febreiro de 2021
O obxecto desta medida de fomento do emprego autónomo é a cobranza da totalidade da prestación por d...
Estado: Activa - Vixente
domingo, 07 de febreiro de 2021
Os proxectos de I+D son proxectos de investigación e desenvolvemento empresarial de carácter aplicad...
Estado: Activa - Vixente
domingo, 07 de febreiro de 2021
As deducións fiscais por proxectos de Investigación, Desenvolvemento (I+D) e/ou innovación Tecnolóxi...
Estado: Activa - Vixente
domingo, 07 de febreiro de 2021
Axuda a proxectos de innovación de empresas do sector pesqueiro e acuicultura.
Estado: Activa - Vixente
domingo, 07 de febreiro de 2021
Axudas a proxectos individuais de I+D desenvoltos por empresas que colaboren con Centros Tecnolóxico...
Estado: Activa - Vixente
domingo, 07 de febreiro de 2021
Potenciar a innovación en determinadas rexións españolas, mellorando as capacidades de empresas que ...
Estado: Activa - Vixente
domingo, 07 de febreiro de 2021
Apoio a proxectos de carácter aplicado, moi próximos ao mercado, con risco tecnolóxico medio/baixo e...
Estado: Activa - Vixente
domingo, 07 de febreiro de 2021
Financiar proxectos empresariais baseados nun modelo de negocio viable e rendible cando a túa empres...
Estado: Activa - Vixente
domingo, 07 de febreiro de 2021
Dotar dos recursos financeiros necesarios ás a pemes (e startups) de recente constitución creadas p...
Estado: Activa - Vixente
domingo, 07 de febreiro de 2021
Dotar dos recursos financeiros necesarios a pemes (e startups) de recente constitución creadas por m...
Estado: Activa - Vixente
domingo, 07 de febreiro de 2021
O programa ICEX Next ten como finalidade introducir e consolidar a cultura exportadora na PEME esp...
Estado: Finalizada
domingo, 07 de febreiro de 2021
Estas axudas teñen por obxecto a execución de proxectos que proporcionen datos relevantes que permit...
Estado: Finalizada
domingo, 07 de febreiro de 2021
Compensación por custos de emisións indirectas de CO2, ao amparo do establecido nos apartados 15 e 1...
Estado: Finalizada
domingo, 07 de febreiro de 2021
Estas axudas teñen por obxecto mellorar os niveis de ciberseguridad das pequenas e medianas empresa...
Estado: Finalizada
domingo, 07 de febreiro de 2021
Conforme o disposto no Real Decreto 899/2007, do 6 de xullo, polo que se aproba o Regulamento dos in...
Estado: Finalizada
domingo, 07 de febreiro de 2021
Limitar o impacto da pesca no medio mariño e adaptar a pesca á protección das especies. Mellorar a...
Estado: Finalizada
domingo, 07 de febreiro de 2021
A presente resolución ten por obxecto a aprobación da convocatoria de axudas correspondentes ás anua...
Estado: Finalizada
domingo, 07 de febreiro de 2021
As axudas concédense en réxime de concorrencia non competitiva e teñen por obxecto apoiar ás empresa...
Estado: Finalizada
domingo, 07 de febreiro de 2021
Estas axudas teñen como obxecto apoiar ás empresas galegas mediante a realización de servizos de con...
Estado: Finalizada
domingo, 07 de febreiro de 2021
As axudas concédense en réxime de concorrencia competitiva e teñen por obxecto fomentar a cooperació...
Estado: Finalizada
domingo, 07 de febreiro de 2021
Estas primas teñen como finalidade contribuír ao coidado, mantemento e demais traballos forestais po...
Estado: Finalizada
domingo, 07 de febreiro de 2021
Aprobación da convocatoria de axudas correspondente ás anualidades 2019-2020 para a concesión de axu...
Estado: Finalizada
xoves, 04 de febreiro de 2021
Regular a concesión de subvencións para a realización de aforro e eficiencia enerxética nas empresas...
Estado: Finalizada
xoves, 04 de febreiro de 2021
Esta orde ten por obxecto convocar para o ano 2021 e establecer as bases reguladoras para a concesió...
Estado: Activa - Vixente
xoves, 04 de febreiro de 2021
A existencia de forza maior, como causa motivadora da extinción e suspensión dos contratos de trabal...
Estado: Activa - Vixente
xoves, 04 de febreiro de 2021
Regular o procedemento e aprobar e dar publicidade ao modelo normalizado ( TR820 Z) para a súa trami...
Estado: Activa - Vixente
xoves, 04 de febreiro de 2021
Impulsar o espírito emprendedor no trinomio investigación, tecnoloxía e emprego, mediante o aprovei...
Estado: Activa - Vixente
xoves, 04 de febreiro de 2021
Apoiar as de iniciativas de emprego referentes aos proxectos empresariais innovadores e xeradores de...
Estado: Activa - Vixente
xoves, 04 de febreiro de 2021
Para o inicio da actividade turística na modalidade de vivendas de uso turístico deberá presentarse ...
Estado: Finalizada
xoves, 04 de febreiro de 2021
Mellorar a competitividade das pemes, do sector agrícola (no caso do Feader) e do sector da pesca e ...
Estado: Finalizada
venres, 22 de xaneiro de 2021
Co obxectivo xeral de estimular e impulsar a recuperación do tecido empresarial na Comunidade Autóno...
Estado: Finalizada
venres, 27 de novembro de 2020
As axudas concédense en réxime de concorrencia non competitiva e teñen por obxecto por a disposición...
Estado: Finalizada
venres, 27 de novembro de 2020
Concesión dunha axuda económica ás persoas traballadoras autónomas para facer frente á situación eco...
Estado: Finalizada
xoves, 26 de novembro de 2020
A convocatoria ten por obxecto establecer o réxime para a concesión de axudas destinadas a fomentar ...
Estado: Finalizada
xoves, 26 de novembro de 2020
A convocatoria ten por obxecto establecer o réxime para a concesión de axudas destinadas a fomentar ...
Estado: Finalizada
mércores, 14 de outubro de 2020
As axudas concédense no réxime de concorrencia non competitiva e teñen por obxecto apoiar ás empresa...
Estado: Finalizada
mércores, 14 de outubro de 2020
Establecer as bases que regularán o procedemento de concesión, en réxime de concorrencia no competit...
Estado: Finalizada
mércores, 14 de outubro de 2020
A presente orde ten por obxecto regular a convocatoria de axudas para paliar a situación económica e...
Estado: Finalizada
mércores, 14 de outubro de 2020
As subvencións destinaranse a programas de interese xeral que teñan fins de carácter social, O conti...
Estado: Finalizada
mércores, 15 de xullo de 2020
Apoiar as empresas galegas no desenvolvemento e a implementación dun plan de Internacionalización di...
Estado: Finalizada
mércores, 15 de xullo de 2020
Incentivos á contratación indefinida inicial e á formación de persoas desempregadas realizadas por p...
Estado: Finalizada
mércores, 15 de xullo de 2020
Facilita a inserción laboral de persoas xóvenes menores de 30 anos desempregadas.
Estado: Finalizada
mércores, 15 de xullo de 2020
Facilita-la inserción laboral de mulleres desempregadas que presentan desvantaxes e dificultades par...
Estado: Activa - Vixente
mércores, 15 de xullo de 2020
Esta medida ponse en marcha para fomentar a actividade no sector turístico, a través dun mecanismo d...
Estado: Finalizada
mércores, 15 de xullo de 2020
A transformación dixital das PEMES industriais da demarcación da Cámara de Comercio de Pontevedra, V...
Estado: Finalizada
mércores, 15 de xullo de 2020
Favorecer o acceso a préstamos a longo prazo para acceso a liquidez para as pemes e persoas autónoma...
Estado: Finalizada
mércores, 15 de xullo de 2020
Estas axudas teñen como obxecto subvencionar aqueles proxectos de investimento levados a cabo polas ...
Estado: Finalizada
mércores, 15 de xullo de 2020
Estas axudas teñen como obxecto subvencionar proxectos que promovan a adaptación dos beneficiarios e...
Estado: Finalizada
mércores, 15 de xullo de 2020
Favorecer o acceso a préstamos a longo prazo para acceso a liquidez para as microempresas cuxas acti...
Estado: Finalizada
mércores, 15 de xullo de 2020
Estas axudas van destinadas á posta en marcha de proxectos de dixitalización cuxa finalidade sexa a ...
Estado: Finalizada
martes, 14 de xullo de 2020
O obxecto das axudas reguladas nestas bases é contribuír a xerar confianza nos consumidores mediante...
Estado: Finalizada
martes, 14 de xullo de 2020
O obxecto das axudas reguladas nestas bases é contribuír a xerar confianza nos consumidores mediante...
Estado: Finalizada
martes, 14 de xullo de 2020
Axudas aos proxectos dos comercios ao retallo galegos para contribuír á reactivación do comercio gal...
Estado: Finalizada
xoves, 25 de xuño de 2020
Apoiar a xóveners que lideran proxectos innovadores e viables, de empresas xa constituidas, cunha an...
Estado: Finalizada
xoves, 25 de xuño de 2020
O Obxeto da presente convocatoria é a de favorecer o traballo de xóvenes creadores, coa finalidade d...
Estado: Finalizada
luns, 25 de maio de 2020
Esta resolución ten por obxeto aproba-las bases polas que rexirase a concesión de axudas da Axencia ...
Estado: Finalizada
luns, 25 de maio de 2020
As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxeto a concesión de subvencións para a innovaci...
Estado: Finalizada
luns, 25 de maio de 2020
Apoiar ás empresas galegas mediante a realización de servizos de consultoría para a elaboración dun ...
Estado: Finalizada
martes, 03 de marzo de 2020
Estas bases teñen por obxecto fixar os criterios e requisitos para a concesión de axudas a persoas t...
Estado: Finalizada
martes, 03 de marzo de 2020
As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a concesión de subvencións para a innovac...
Estado: Finalizada
martes, 04 de febreiro de 2020
1. Esta orde pretende establecer a base reguladora do Programa de fomento do traballo por conta prop...
Estado: Finalizada
martes, 04 de febreiro de 2020
Estas bases teñen como finalidade establecer os criterios e requisitos para a concesión de axudas do...
Estado: Finalizada
martes, 04 de febreiro de 2020
O obxectivo destas bases reguladoras é establecer os criterios e requisitos para a concesión da reno...
Estado: Finalizada
martes, 04 de febreiro de 2020
Ten por obxeto apoiar a posta en marcha de proxectos de infraestructuras locais de uso compartido qu...
Estado: Finalizada
martes, 04 de febreiro de 2020
Fomenta-la incorporación de persoas desempregadas e persoas traballadoras temporais a cooperativas e...
Estado: Finalizada
martes, 04 de febreiro de 2020
As axudas concédense en réxime de concorrencia competitiva e teñen por obxeto apoiar ás empresas gal...
Estado: Finalizada
martes, 04 de febreiro de 2020
As axudas concédense en réxime de concorrencia competitiva e teñen por obxeto incentivar a realizaci...
Estado: Finalizada
martes, 04 de febreiro de 2020
Establecer as bases reguladoras, para o ano 2020, para a concesión, o réxime de concorrencia competi...
Estado: Finalizada
martes, 03 de decembro de 2019
Subvencións dirixidas a proxectos de promoción e dinamización con motivo da conmemoración do Ano San...
Estado: Finalizada
martes, 03 de decembro de 2019
Estas subvencións teñen por obxecto a mellora da infraestrutura turística da Comunidade Autónoma de ...
Estado: Finalizada
luns, 18 de novembro de 2019
Anunciar que a Axencia Galega de Innovación está a estudar a convocatoria de subvencións dirixidas a...
Estado: Finalizada
luns, 18 de novembro de 2019
Concesión de axudas correspondentes ao Programa estatal de incentivos á mobilidade eficiente e suste...
Estado: Finalizada
mércores, 23 de outubro de 2019
Esta orde ten por obxecto proceder á segunda convocatoria de subvencións, en réxime de concorrencia ...
Estado: Finalizada
mércores, 23 de outubro de 2019
A finalidade destas axudas é promover a comercialización exterior de produtos de contido audiovisual...
Estado: Finalizada
mércores, 23 de outubro de 2019
Estas ayudas tienen como objetivo facilitar la adquisición de competencias profesionales en materia ...
Estado: Finalizada
martes, 01 de outubro de 2019
Premios de Artesanía de Galicia: como un recoñecemento á mellora continua no labor dos profesionais ...
Estado: Finalizada
martes, 01 de outubro de 2019
Apoiar financeiramente a pemes promovidas por emprendedores mediante préstamos a tipos de xuro reduc...
Estado: Finalizada
martes, 01 de outubro de 2019
Estimular a posta en marcha de proxectos de investimento empresarial en Galicia, coa finalidade prin...
Estado: Finalizada
xoves, 26 de setembro de 2019
As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a regulación da concesión de subvencións ...
Estado: Finalizada
xoves, 08 de agosto de 2019
Obxectivo específico: creación de novas empresas e viveiros de empresas, en particular mellorando o ...
Estado: Finalizada
martes, 06 de agosto de 2019
Fomentar a incorporación de persoas desempregadas e persoas traballadoras temporais a cooperativas e...
Estado: Finalizada
martes, 06 de agosto de 2019
Mediante a presente axuda permitirase que a persoa traballadora por conta propia obteña unha compens...
Estado: Finalizada
martes, 06 de agosto de 2019
Impulsar a creación de novas iniciativas empresariais de base tecnolóxica na Comunidade Autónoma de ...
Estado: Finalizada
martes, 06 de agosto de 2019
Esta orde ten por obxecto aprobar as bases polas cales se rexerá a concesión de subvencións, en réxi...
Estado: Finalizada
martes, 06 de agosto de 2019
Programa Talento Sénior da Axencia Galega de Innovación dirixidas ás empresas e organismos de invest...
Estado: Finalizada
mércores, 03 de xullo de 2019
Esta axuda concédese para mellorar a competitividade da actividade empresarial ou profesional das pe...
Estado: Finalizada
luns, 03 de xuño de 2019
subvencións a establecementos de turismo rural, establecementos hoteleiros, apartamentos e vivendas ...
Estado: Finalizada
xoves, 23 de maio de 2019
Programa que ten como obxectivo principal mellorar os procesos de internacionalización das Pemes da ...
Estado: Finalizada
mércores, 15 de maio de 2019
Esta orde ten por obxecto aprobar as bases polas que rexerase a concesión de subvencións da Conse...
Estado: Finalizada
luns, 06 de maio de 2019
As axudas concédense en réxime de concorrencia non competitiva e teñen por obxecto incentivar a adqu...
Estado: Finalizada
luns, 06 de maio de 2019
O obxecto destas bases é apoiar proxectos con fins de aforro enerxético e fomento do uso racional da...
Estado: Finalizada
luns, 06 de maio de 2019
Finalidade: a) O desenvolvemento de coñecementos técnicos, científicos ou organizativos nas explota...
Estado: Finalizada
luns, 06 de maio de 2019
A finalidade destas axudas é o apoio a festivais de artes escénicas e de música de carácter profesio...
Estado: Finalizada
luns, 06 de maio de 2019
Este programa ten por obxecto fixar as bases reguladoras e convocar, para o ano 2019, os incentivos ...
Estado: Finalizada
luns, 06 de maio de 2019
A Deputación de Pontevedra mantén un convenio con ABANCA para fomentar o Plan Activamos, en virtude...
Estado: Finalizada
luns, 06 de maio de 2019
Fomento do desenvolvemento económico rexional a través do apoio financero á implantación de proxect...
Estado: Finalizada
luns, 06 de maio de 2019
Serán subvencionables os proxectos de creación de pequenas e medianas empresas por novos emprendedor...
Estado: Activa - Vixente
luns, 12 de novembro de 2018
Dotar dos recursos financeiros necesarios a pemes (e startups) de recente constitución creadas por ...
Estado: Finalizada
luns, 12 de novembro de 2018
Concesión en réxime de concorrencia competitiva, e conforme aos principios de publicidade, transpare...
Estado: Finalizada
luns, 12 de novembro de 2018
Financiamento orientado a obter liquidez mediante o anticipo do importe das facturas procedentes da ...
Estado: Finalizada
luns, 12 de novembro de 2018
O financiamento poderá destinarse a resolver necesidades de circulante ou a investimentos produtivos...
Estado: Finalizada
luns, 12 de novembro de 2018
Financiamento de proxectos de carácter aplicado, moi próximos ao mercado, con risco tecnolóxico medi...
Estado: Finalizada
luns, 12 de novembro de 2018
Serán subvencionables os proxectos de investimento en activos fixos novos que respondan a algunha d...
Estado: Finalizada
luns, 12 de novembro de 2018
ICEX Next combina o asesoramento personalizado e experto para que deseñes e executes o teu Plan de ...
Estado: Finalizada
luns, 12 de novembro de 2018
Apoiar financeiramente a pemes promovidas por emprendedores mediante préstamos a tipos de interese r...
Estado: Finalizada
luns, 12 de novembro de 2018
Apoiar financeiramente pemes que desenvolvan a súa actividade no ámbito da nova industria (conforme ...
Estado: Finalizada
luns, 12 de novembro de 2018
Apoiar financeiramente empresas que tras ou durante un proceso de refinanciamento ou reestruturación...
Estado: Finalizada
martes, 09 de outubro de 2018
Axudas de 64.000 euros para a contratación de persoal de alta cualificación, por un período mínimo d...
Estado: Finalizada
martes, 09 de outubro de 2018
O obxecto da convocatoria é promover a participación das Pemes comerciais da demarcación cameral da ...
Estado: Finalizada
martes, 09 de outubro de 2018
Subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega da...
Estado: Finalizada
martes, 09 de outubro de 2018
Apoiar financeiramente proxectos innovadores de pemes financiando activos tanxibles e intanxibles e ...
Estado: Finalizada
martes, 09 de outubro de 2018
Habilitación dunha liña para facilitar o acceso ao financiamento operativo (activo corrente) das pe...
Estado: Finalizada
martes, 09 de outubro de 2018
Serán subvencionables os proxectos de creación de pequenas e medianas empresas por novos emprendedor...
Estado: Finalizada
martes, 09 de outubro de 2018
Estimular a posta en marcha de proxectos de investimento empresarial en Galicia, coa finalidade prin...
Estado: Finalizada
martes, 13 de febreiro de 2018
Cooperación entre pequenos operadores para colaborar na organización de procesos de traballo conxunt...
Estado: Finalizada
luns, 12 de febreiro de 2018
Contratación de persoal nas oficinas de turismo dos concellos declarados municipios turísticos galeg...
Estado: Finalizada
luns, 12 de febreiro de 2018
Subvencións para a dixitalización e modernización de empresas comerciais e artesanais.
Estado: Finalizada
xoves, 16 de febreiro de 2017
Dirixida a favorecer a aparición de ideas empresariais innovadoras con forte compoñente tecnolóxico...
Estado: Finalizada
xoves, 16 de febreiro de 2017
Financiación de produtos e mellora de procesos
Estado: Finalizada
xoves, 16 de febreiro de 2017
Fomento das actuacións que lles permitan ás Pemes galegas a mellora da súa planificación empresarial...
Estado: Finalizada
xoves, 16 de febreiro de 2017
Axudas a programas de formación no ámbito TIC con compromiso de contratación
Estado: Finalizada
mércores, 15 de febreiro de 2017
Servizos de análise do potencial competitivo, profesionalización e desenvolvemento estratéxico a pem...
Estado: Finalizada
martes, 14 de febreiro de 2017
Axudas aos servizos de asistencia diagnostico e soporte na implantación de solucións de Empresa dixi...
Estado: Finalizada
martes, 14 de febreiro de 2017
Proxectos de inversións en maquinarias e outros bens de equipación para ampliacións de capacidade, d...
Estado: Finalizada
mércores, 14 de setembro de 2016
Préstamos para financiar proxectos empresariais de investimento para implantar na Comunidade Autónom...
Estado: Finalizada
martes, 31 de maio de 2016
Axudas en forma de préstamos a baixo tipo de interés para a financiación de proxectos en línea cos o...
Estado: Finalizada
xoves, 12 de maio de 2016
A finalidade do programa é ofrecer a PYMES e autónomos axudas, de entre 625 € a 15.000 €, para a ado...
Estado: Finalizada
martes, 12 de abril de 2016
La finalidad del Programa es ofrecer a las pymes ayudas para la adopción de soluciones cloud, que po...
Estado: Finalizada
mércores, 03 de febreiro de 2016
Bases polas que se rexerá a concesión de subvencións da Consellería de Economía, Emprego e Industria...
Estado: Finalizada
mércores, 03 de febreiro de 2016
Bases reguladoras das axudas do Instituto Galego de Promoción Económica aos proxectos de investiment...
Estado: Finalizada
mércores, 03 de febreiro de 2016
Bases reguladoras das axudas do Igape para a contratación de xestores de internacionalización, para ...
Estado: Finalizada
mércores, 03 de febreiro de 2016
Mellorar a competitividade das pemes, do sector agrícola e do sector da pesca e a acuicultura Apoio...
Estado: Finalizada
mércores, 03 de febreiro de 2016
Estas bases regulan o contido e o procedemento de tramitación do programa de apoio dirixido a facili...
Estado: Finalizada
mércores, 03 de febreiro de 2016
Bases reguladoras das axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolv...
Estado: Finalizada
martes, 02 de xuño de 2015
Tramitación de solicitudes de novacións modificativas de diversos préstamos do igape
Estado: Finalizada
xoves, 06 de novembro de 2014
Esta convocatoria ten por obxecto a concesión de axudas a empresas (micro, pequenas e medianas) e pe...
Estado: Finalizada
xoves, 14 de agosto de 2014
Las ayudas tienen por objeto el despliegue o mejora de redes inalámbricas de establecimientos hotele...
Estado: Finalizada
xoves, 14 de agosto de 2014
Las subvenciones reguladas por estas bases tienen por objeto la concesión de subvenciones para la mo...
Estado: Finalizada
venres, 04 de xullo de 2014
Establecer as bases reguladoras para a concesión de subvencións para novas conexións á internet de b...
Estado: Finalizada
martes, 11 de marzo de 2014
Liña de axuda para proxectos de servizos avanzados intensivos en emprego, dirixida a actividades ter...
Estado: Finalizada
martes, 11 de marzo de 2014
A creación dun novo establecemento, a ampliación dun establecemento existente, a diversificación da ...
Estado: Finalizada
xoves, 06 de marzo de 2014
Mejorar la calidad de vida de las personas mayores y reforzar la base industrial en Europa mediante ...
Estado: Finalizada
mércores, 05 de marzo de 2014
ARTEMIS es un nuevo mecanismo para definir y aplicar un programa de investigación para los sistemas ...
Estado: Finalizada
mércores, 05 de marzo de 2014
Instrumento financiero creado para poner en marcha acciones que forman parte del Programa a la inic...
Estado: Finalizada
mércores, 05 de marzo de 2014
Pretende contribuir a la competitividad y capacidad innovadora de la Comunidad en calidad de socieda...
Estado: Finalizada
mércores, 05 de marzo de 2014
Contribuir a la recuperación económica gracias al uso intensivo y generalizado de las TIC, compagina...

« Xullo 2024 »
Lu Ma Me Xo Ve Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31