Axudas e subvencións

Beneficiarios: Autónomos
Cooperativas e Sociedades Laborais non Agrarias
Microempresas (menos de 10 empregados)
Pemes (menos de 250 empregados)
Sociedades Civis
As empresas solicitantes poderán ser pemes ou persoas traballadoras autónomas, que teñan suscritos contratos con persoas traballadoras por conta allea, con domicilio social e centro de traballo en Galicia, calqueira que sexa a súa forma xurídica, e que estén válidamente constituidas no momento de presentar a solicitude de axudas, e deberán contar cun mínimo de 6 persoas traballadoras.

No caso da línea I (Plans de Igualdade) tendrán que contar como mínimo con 10 personas traballadoras.
Entidade: Consellería de Economía, Empleo e Industria
Financiación: Para a concesión destas axudas destínanse dous millóns de euros (2.000.000€), dacordo coa seguinte distribución:
Línea I. Elaboración e implantación de plans de igualdade: seiscentos corenta mil euros (640.000 €).
Línea II. Conciliación: un millón douscentos mil euros (1.200.000 €).
Sublínea 1. Incentivos para o fomento do teletraballo: douscentos mil euros (200.000 €).
Sublínea 2. Incentivos para o fomento da flexibilidade horaria: oitocentos mil euros (800.000 €).
Sublínea 3. Inversións: douscentos mil euros (200.000 €).
Línea III. Certificaciónss RSE: cento sesenta mil euros (160.000 €)
Plazo: Ata o 24 de febreiro de 2020.
Estado: Finalizada
Web: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200124/AnuncioG0424-030120-0002_es.html

Descrición da axuda

Establecer as bases reguladoras, para o ano 2020, para a concesión, o réxime de concorrencia competitiva, de axudas e incentivos a pemes, incluidas persoas traballadoras autónomas, para implantar sistemas de xestión de RSE (TR357B), a igualdade laboral (TRC357C), así como para adoptar medidas de corresponsabilidade e de conciliación da vida familiar, persoal e laboral (TRD357D), no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Aviso legal

  • A Deputación de Pontevedra non se responsabiliza das omisións, imprecisións ou erros que se puidesen producir nos datos ou documentos aquí facilitados, nin das consecuencias que poidan orixinarse pola súa utilización.
  • A información ofrecida por este medio faise únicamente a título informativo, e a Deputación de Pontevedra resérvase o dereito de suspender a súa difusión total ou parcialmente e de modifica-la estructura e contidos deste sitio sen previo aviso.
  • A Deputación de Pontevedra facilita a consulta libre e gratuita desta información, permitindo a copia e distribución de páxinas sempre que a fonte sexa citada, non se manipulen nin alteren os contidos e non se utilicen directamente con fins comerciais.