Actualidade

II CONVOCATORIA PROGRAMA DE ACELERACIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Data:  martes, 25 de maio de 2021

 
Antecedentes 
 
En xuño do ano 2016 a Deputación de Pontevedra puxo en funcionamento a rede Smartpeme, co fin de establecer un servizo de asesoramento ás persoas emprendedoras, autónomas e PEMES da provincia de Pontevedra no uso de ferramentas de corte tecnolóxico.
 
Conscientes da importancia que ten o sector comercio na nosa provincia e do potencial de crecemento que este posúe, a Deputación de Pontevedra está a desenvolver diferentes accións de apoio orientadas a mellorar a competitividade e eficiencia do sector comercio. 
 
Entre estas, cabe destacar a primeira edición do Programa de aceleración posto en marcha por mor da situación provocada polo COVID-19 co obxectivo de impulsar e dar apoio a un sector tan estratéxico na provincia, dentro dunha carteira de formación e asesoramentos específica para o comercio.
 
Na provincia de Pontevedra no ano 2019, 12.664 empresas dedícanse ao comercio polo miúdo (datos do Instituto Galego de Estatística), dun total de 82.276 empresas rexistradas na provincia. O sector do comercio polo miúdo representa ao redor do 15%, sendo o sector coa cifra máis elevada de empresas da provincia.
 
Actualmente, na base de datos de Smartpeme existen máis de 730 empresas do sector do comercio comerciante polo miúdo, das 2.984 empresas rexistradas, o que indica que o comercio comerciante polo miúdo é o sector con maior representación nas actividades do proxecto Smartpeme.
 
Dita carteira, ten como principal obxectivo servir de apoio e guía para a mellora das empresas do sector comercio, ou doutros sectores vinculados, mediante a incorporación de novas tecnoloxías vinculadas ás actividades crave de cada negocio. 
 
Para iso, desenvólvense distintas actividades de capacitación tecnolóxica nas sete oficinas da rede Smartpeme e préstase asesoramento personalizado a demanda, ademais doutras actividades, como este Programa de aceleración de empresas do sector. 
 
Na primeira convocatoria prestouse apoio a 10 empresas, seleccionadas entre máis de vinte candidaturas. Os bos resultados obtidos levaron á Deputación para fomentar a continuidade do Programa con esta segunda edición.
 
A quen vai dirixido? 
 
A aceleradora de empresas está dirixida a pemes, persoas emprendedoras, empresarias, e autónomas da provincia de Pontevedra que cumpran os seguintes requisitos: 
 
 • Persoas con negocios que desexen reorientar ou poñer en marcha a súa actividade en liña; así como persoas cun proxecto empresarial ligado ao sector comercio comerciante polo miúdo ou cunha actividade vinculada ao mesmo en fase temperá de desenvolvemento ou cun alto potencial de desenvolvemento. 
 • Preparación técnica para desenvolver o proxecto de aceleración e unha gran motivación e compromiso co Programa. 
 • Interese real en mellorar as súas capacidades e habilidades para acelerar o seu proxecto empresarial. 
 • Ter dispoñibilidade e compatibilidade para seguir as accións formativas.
Actividades
 
O Programa de aceleración seguirá as seguintes fases e actividades: 
 
Proceso de selección de persoas participantes e criterios de avaliación
 
Finalizado o prazo de presentación de candidaturas, o equipo técnico de Smartpeme, realizará unha preselección de proxectos cun informe preliminar de cada unha das candidaturas recibidas en base á documentación presentada polas persoas interesadas e para cada un dos seguintes criterios de valoración:
 1. Grao de innovación: As persoas solicitantes deben proporcionar información sobre o grao de innovación e o carácter tecnolóxico da súa empresa / proxecto ligado ao sector comercio en fase temperá de desenvolvemento ou cun alto potencial de crecemento, así como da competencia existente no mercado. 
 2. Memoria do proxecto: As empresas deberán facilitar unha memoria, cunha extensión máxima de 5 páxinas, na que se explique detalladamente o proxecto e os obxectivos que pretende alcanzar mediante a súa participación na aceleradora, sinalando o nivel de crecemento e/ou a rendibilidade que esperan obter. O seu contido poderá variar en función do que cada candidato queira plasmar, pero tendo a obrigatoriedade de incluír: 
 • Obxectivo do proxecto
 • Misión, visión e valores
 • Actividade realizada/ a realizar
 • Descrición do produto/servizo
 • Que pretende alcanzar coa súa participación na aceleradora
 1. Perfil das persoas participantes: Presentación do equipo participante e da persoa delegada para a asistencia ao Programa da aceleradora. Valorarase tanto a preparación técnica como a experiencia e a implicación para desenvolver o proxecto de aceleración.

A persoa delegada para a asistencia ao Programa de aceleración deberá presentar unha declaración de dispoñibilidade, para a asistencia ás accións formativas. A ausencia desta declaración supoñerá causa de exclusión da candidatura. 

Do mesmo xeito, a persoa responsable do proxecto ou outra persoa designada pola responsable (persoal empregado, responsable de área, etc.) deberán acudir, como mínimo, a un 75% da formación e asesoramentos expostos. Esta falta de asistencia maior ao 25% incorrerá na exclusión do Programa de aceleración.
 
Os proxectos preseleccionados en base aos anteriores criterios serán convocados para a realización dunha pequena entrevista co fin de coñecer e avaliar en detalle o seu potencial de negocio, implicación e necesidades para abordalo.
 
Estas entrevistas serán realizadas por membros do equipo técnico de Smartpeme e do Comité de Avaliación.
 
Unha vez realizadas as entrevistas e realizado o informe final, reunirase o Comité de Avaliación para a selección dun máximo de 10 proxectos participantes no Programa
 
O equipo técnico poderá requirir ás persoas solicitantes, en calquera momento, información adicional relacionada coa súa candidatura. Se as persoas candidatas non atendesen os requisitos de información no prazo de 3 días hábiles, entenderase que desisten da súa solicitude. 
 
Cada un dos criterios valorarase de 1 a 5, sendo 1 o mínimo e 5 o máximo. Ditas valoracións serán obxecto de discusión por parte do Comité de Avaliación. 
 
En caso de empate entre candidaturas, a data de presentación dos proxectos será utilizada para  desempatar, dando prioridade á/ s candidatura/ s recibidas en primeiro lugar. 
 
O Comité de Avaliación é o responsable da interpretación das presentes bases e da resolución de calquera discrepancia respecto a as mesmas ou ao proceso de selección. 
 
Calquera aclaración respecto a as bases ou discrepancia debe ser remitida mediante correo electrónico á dirección info.smartpeme@depo.es. 
 
O Comité de Avaliación está integrado por: 
 • Titular: responsable do proxecto Smartpeme por parte da área de Novas Tecnoloxías da Deputación de Pontevedra. 
 • Suplente: Persoa integrante do equipo de coordinación de Smartpeme.
 • Titular: Persoal asesor TIC do proxecto Smartpeme.
 • Suplente: Persoal asesor TIC do proxecto Smartpeme.
 • Titular: Persoal asesor TIC do proxecto Smartpeme.
 • Suplente: Persoal asesor TIC do proxecto Smartpeme.
Como resultado das avaliacións realizadas, o Comité de Avaliación elaborará unha lista priorizada de proxectos/empresas seleccionados e unha lista de proxectos suplentes. A selección ou exclusión da candidatura será notificada de modo individual a cada persoa candidata e publicada na páxina web de Smartpeme.
 
As puntuacións outorgadas resultan definitivas, confidenciais e inapelables
.
Prazo de presentación 
 
O prazo para a presentación de solicitudes finalizará o 7 de xuño ás 19.00 horas, non considerándose ningunha candidatura presentada fóra de prazo. 
 
A solicitude unicamente pódese tramitar en liña ata a data sinalada, estando durante este período dispoñible o formulario de solicitude na páxina web de SmartPeme: https://smartpeme.depo.gal/
 
Período lectivo 
 
As actividades do Programa de aceleración executaranse entre o 14 de xuño e o 15 de outubro.
 
O número de sesións de mentorización e a frecuencia e temáticas destas axustarase ás necesidades de cada empresa e persoa mentora. 
 
Preferentemente priorizaranse os asesoramentos de forma telemática, aínda que existirá a posibilidade de realizar asesoramentos de forma presencial en función das necesidades da persoa usuaria.
 
As actividades formativas serán todas en liña para facilitar e garantir a asistencia das 10 empresas seleccionadas que poderán ser de calquera parte da provincia de Pontevedra.
 
Inscrición e documentación necesaria 
 
O Programa de aceleración do sector comercio, na súa segunda edición, acollerá un máximo de 10 empresas que serán seleccionadas en base ao proceso de avaliación descrito anteriormente.  
 
 
Para calquera dúbida ou consulta poderá contactar co equipo do proxecto en:
Smartpeme Pontevedra 
Edif. Admin. Deputación de Pontevedra 
Av. Montero Ríos s/n 
36071 - Pontevedra 
Email: info.smartpeme@depo.es  
Teléfono: 886 202 020 
 
Toda a información proporcionada para a valoración de candidaturas será tratada de modo estritamente confidencial e utilizado exclusivamente para os propósitos para os que foi solicitada. 
 
Normas xerais 
 • Para a presentación de candidaturas é obrigatoria a utilización do formulario. 
 • Poderá presentar a súa solicitude toda persoa maior de idade que desenvolva o seu proxecto empresarial na provincia de Pontevedra.
 • Se o proxecto xa está constituído como entidade xurídica, esta debe ter o seu domicilio social e principal centro de actividade na provincia de Pontevedra. 
 • No caso de que o proxecto non estea aínda constituído como entidade xurídica, o equipo promotor debe residir na provincia de Pontevedra. 
 • As dez empresas seleccionadas para a anterior convocatoria do Programa de aceleración do sector comercio non poderán optar a participar nesta segunda edición, aínda que desexen inscribirse con outro proxecto diferente ao do anterior Programa.
 • As persoas solicitantes serán responsables de que os datos proporcionados sexan correctos, veraces e completos.
 • A Deputación de Pontevedra poderá denegar o acceso á convocatoria se devanditos datos resultan ser falsos ou inexactos. 
 • O medio de comunicación preferente durante o proceso de selección será o correo electrónico.
 • Todas as persoas solicitantes presentan as súas candidaturas baixo a súa única e exclusiva responsabilidade, garantindo que o contido das mesmas non infrinxe ningún tipo de dereitos, en particular os de propiedade intelectual de terceiros. 
 • Neste sentido, a Deputación e colaboradores, exímense de toda responsabilidade derivada de reclamacións de terceiras partes. 
 

Fonte:  SmartPeme 

« Maio 2024 »
Lu Ma Me Xo Ve Sa Do
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Non hai eventos

Lenda:

Evento Aberto
Evento Pechado/Cancelado
Inscrito a este evento