Actualidade

« Atrás

I CONVOCATORIA PROGRAMA DE ACELERACIÓN DE EMPRESAS DO SECTOR COMERCIO DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Data:  luns, 27 de abril de 2020

Antecedentes
 
En xuño do ano 2016 a Deputación de Pontevedra puxo en funcionamento a rede Smartpeme, co fin de establecer un servizo de asesoramento ás persoas emprendedoras, autónomas e PEMES da provincia de Pontevedra no uso de ferramentas de corte tecnolóxico.
 
Desde este momento, desenvólvense distintas actividades de capacitación tecnolóxica nas sete oficinas da Rede e préstase asesoramento personalizado a demanda, ademais doutras actividades, como as dúas convocatorias do Programa de Aceleración de empresas do sector turístico da provincia de Pontevedra dentro da liña TurisTIC de Smartpeme, onde se prestou apoio a dez empresas seleccionadas entre máis de cincuenta candidaturas.
 
Doutra banda, cabe destacar unha das accións que levará a cabo durante este ano 2020 en Smartpeme: a creación dunha carteira de servizos específica para o comercio comerciante polo miúdo.
 
Na provincia de Pontevedra, 10.845 empresas dedícanse ao comercio polo miúdo (datos do Instituto Galego de Estatística), dun total de 81.586 empresas rexistradas na provincia. O sector do comercio polo miúdo representa ao redor do 13%, sendo o sector coa cifra máis elevada de empresas da provincia.
 
Actualmente, na base de datos de Smartpeme existen máis de 580 empresas do sector do comercio comerciante polo miúdo, das 2.700 empresas rexistradas, o que indica que o comercio comerciante polo miúdo é o sector con maior representación nas actividades do proxecto Smartpeme.
 
Esta nova carteira de servizos, unida á situación que está a atravesar o comercio comerciante polo miúdo debido á crise do  COVID – 19 que obrigou a gran parte do sector ao peche temporal dos seus negocios, deron lugar ao desenvolvemento dun novo Programa de Aceleración de empresas enfocadas ao comercio comerciante polo miúdo da provincia de Pontevedra, co principal fin de axudarlles a impulsar os seus negocios e reactivar a economía local.
 
A quen vai dirixido?
 
A aceleradora de empresas está dirixida a pemes, persoas emprendedoras e autónomas da provincia de Pontevedra que cumpran os seguintes requisitos:
 
 • Persoas con negocios que, afectados polo  COVID-19, desexen reorientar ou poñer en marcha a súa actividade en liña; así como persoas cun proxecto empresarial ligado ao sector comercio comerciante polo miúdo ou cunha actividade vinculada ao mesmo en fase temperá de desenvolvemento ou cun alto potencial de desenvolvemento.
 • Preparación técnica para desenvolver o proxecto de aceleración e unha gran motivación e compromiso co programa.
 • Interese real en mellorar as súas capacidades e habilidades para acelerar o seu proxecto empresarial.
 • Ter dispoñibilidade e compatibilidade para seguir as accións formativas.
 
Actividades
 
O programa de aceleración seguirá as seguintes fases e actividades:
 
Tanto as sesións de titoría como as actividades de capacitación impartiranse de maneira presencial ou telemática en función da situación na que se atope a provincia no momento de lanzamento destas bases, debido ao Estado de Alarma pola a crise do  Covid – 19.
 
Proceso de selección de participantes e criterios de avaliación
 
Finalizado o prazo de presentación de candidaturas, o equipo técnico de Smartpeme, realizará unha preselección de proxectos cun informe preliminar de cada unha das candidaturas recibidas en base á documentación presentada polas persoas interesadas e para cada un dos seguintes criterios de valoración:
 
1. Grao de innovación: As persoas solicitantes deben proporcionar información sobre o grao de innovación e o carácter tecnolóxico da súa empresa / proxecto ligado ao sector comercio en fase temperá de desenvolvemento ou cun alto potencial de crecemento, así como da competencia existente no mercado. 
 
2. Memoria do proxecto: As empresas deberán facilitar unha memoria, cunha extensión máxima de 5 páxinas, na que se explique detalladamente o proxecto e os obxectivos que pretende alcanzar mediante a súa participación na aceleradora, sinalando o nivel de crecemento e/ou a rendibilidade que esperan obter. 
 
3. Perfil das persoas participantes: Presentación do equipo participante e da persoa delegada para a asistencia ao programa da aceleradora. Valorarase tanto a preparación técnica como a experiencia e a implicación para desenvolver o proxecto de aceleración. 
 
A persoa delegada para a asistencia ao programa da aceleradora deberá presentar unha declaración de dispoñibilidade, non vinculante, para a asistencia ás accións formativas. A ausencia desta declaración supoñerá causa de exclusión da candidatura. 
 
Os proxectos preseleccionados en base aos anteriores criterios serán convocados de forma electrónica para a realización dunha pequena entrevista telemática co fin de coñecer e avaliar en detalle o seu potencial de negocio, implicación e necesidades para abordalo.
 
Estas entrevistas serán realizadas por membros do equipo técnico de Smartpeme e do Comité de Selección.
 
Unha vez realizadas as entrevistas e realizado o informe final, reunirase o Comité de Avaliación para a selección dun máximo de 10 proxectos participantes no programa.
 
O equipo técnico poderá requirir ás persoas solicitantes, en calquera momento, información adicional relacionada coa súa candidatura. Se as persoas candidatas non atendesen os requisitos de información no prazo de 5 días, entenderase que desisten da súa solicitude. 
 
Cada un dos criterios valorarase de 1 a 5, sendo 1 o mínimo e 5 o máximo. Ditas valoracións serán obxecto de discusión por parte do Comité de Avaliación. 
 
En caso de empate entre candidaturas, a data de presentación de candidaturas será utilizada para  desempatar, dando prioridade á/ s candidatura/ s recibidas en primeiro lugar. 
 
O Comité de Avaliación é o responsable da interpretación das presentes bases e da resolución de calquera discrepancia respecto a as mesmas ou ao proceso de selección. 
 
Calquera aclaración respecto a as bases ou discrepancia debe ser remitida mediante correo electrónico á dirección info.smartpeme@depo.es. 
 
O Comité de Avaliación está integrado por: 
 • Titular: responsable do proxecto Smartpeme por parte da área de Novas Tecnoloxías da Deputación de Pontevedra. 
 • Suplente: Persoa integrante do equipo de coordinación de Smartpeme.
 • Titular: Persoal asesor TIC do proxecto Smartpeme.
 • Suplente: Persoal asesor TIC do proxecto Smartpeme.
Como resultado das avaliacións realizadas, o Comité de Avaliación elaborará unha lista priorizada de proxectos/empresas seleccionados e unha lista de proxectos suplentes. A selección ou exclusión da candidatura será notificada de modo individual a cada persoa candidata e publicada na páxina web de Smartpeme.
As puntuacións outorgadas resultan definitivas, confidenciais e inapelables.
 
Prazo de presentación 
 
O prazo para a presentación de solicitudes finalizará o 8 de maio de 2020 ás 15.00 horas, non considerándose ningunha candidatura presentada fóra de prazo.
 
A solicitude unicamente pódese tramitar  online ata a data sinalada, estando durante este período dispoñible o formulario de solicitude na páxina web de Smartpeme  https:// smartpeme. depo. gal/
 
Período lectivo 
 
As actividades do Programa de Aceleración executaranse entre o 25 de maio e o 30 de setembro, ambos os incluídos. 
 
O número de sesións de  mentorización e a frecuencia e temáticas destas, axustarase ás necesidades de cada empresa e persoa mentora, podendo realizarse de maneira telemática debido á complexidade horaria coa que conta o sector.
 
Inscrición e documentación necesaria 
 
A aceleradora de empresas do sector comercio, na súa primeira edición, acollerá un máximo de 10 empresas que serán seleccionadas en base ao proceso de avaliación descrito anteriormente.  
 
 
Para máis información non dubides en contactar connosco: 
 
Smartpeme Pontevedra 
Edif.  Admin.  Deputación de Pontevedra 
Av. Montero Ríos s/n 
36071 - Pontevedra 
Email: info.smartpeme@depo.es  
Teléfono: 886 202 020 
 
Toda a información proporcionada para a valoración de candidaturas será tratada de modo estritamente confidencial e utilizado exclusivamente para os propósitos para os que foi solicitada. 
 
Normas xerais 
 • Para a presentación de candidaturas é obrigatoria a utilización do formulario. 
 • Poderá presentar a súa solicitude toda persoa maior de idade que desenvolva o seu proxecto empresarial na provincia de Pontevedra.  
 • Se o Proxecto xa está constituído como entidade xurídica, esta debe ter o seu domicilio social e principal centro de actividade na provincia de Pontevedra. 
 • No caso de que o Proxecto non estea aínda constituído como entidade xurídica, o equipo promotor debe residir na provincia de Pontevedra. 
 • Aquelas empresas seleccionadas para as dúas anteriores convocatorias do programa de aceleración do sector turístico non poderán optar a participar nesta nova edición de sector comercio, aínda que desexen inscribirse con outro proxecto diferente ao dos anteriores programas. 
 • As persoas solicitantes serán responsables de que os datos proporcionados sexan correctos, veraces e completos.  
 • A Deputación de Pontevedra poderá denegar o acceso á convocatoria se devanditos datos resultan ser falsos ou inexactos. 
 • O medio de comunicación preferente durante o proceso de selección será o correo electrónico.  
 • Todas as persoas solicitantes presentan as súas candidaturas baixo a súa única e exclusiva responsabilidade, garantindo que o contido destas non infrinxe ningún tipo de dereitos, en particular os de propiedade intelectual de terceiros.  
 • Neste sentido, a Deputación e colaboradores, exímense de toda responsabilidade derivada de reclamacións de terceiras partes. 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:  SmartPeme