Axudas e subvencións

Beneficiarios: "1. Terá a consideración de beneficiario da subvención a persoa que deba desenvolver a actividade para a que foi concedida ou que se atope na situación que lexitime a súa concesión.


2. Cando o beneficiario sexa unha persoa xurídica, e sempre que así se prevexa nas bases reguladoras, os colexiados do beneficiario que se comprometan a realizar total ou parcialmente as actividades que sustenten a concesión da subvención en nome e por conta do primeiro tamén se considerarán beneficiarios.


3. Cando se prevexa expresamente nas bases reguladoras, as agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou bens separados que, aínda carecendo de personalidade, poidan acceder á condición de beneficiarios. poden levar a cabo os proxectos, actividades ou comportamentos ou se atopan na situación que motiva a concesión da subvención.


No caso de agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas sen personalidade, deberán facer constar expresamente, tanto na solicitude como na resolución de concesión, os compromisos de execución asumidos por cada membro da agrupación, así como o importe da subvención. a aplicar por cada un deles, que tamén terán a consideración de beneficiarios. En todo caso, deberá designarse un representante ou representante único da agrupación, con poderes suficientes para o cumprimento das obrigas que, como beneficiario, lle correspondan á agrupación. A agrupación non poderá disolverse ata que transcorra o prazo de prescrición previsto nos artigos 35 e 63 desta lei."
Entidade: Agencia de Turismo de Galicia
Financiación: 3.500.000,00 €
Plazo: 14/02/2023
Estado: Finalizada
Web: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2007/20070625/Anuncio2074E_es.html

Descrición da axuda

Esta lei ten por obxecto regular o réxime xurídico das subvencións cuxa constitución e xestión corresponda á Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, organismos e outras entidades vinculadas ou dependentes desta, así como ás entidades locais de Galicia. incluíndo os organismos e entidades dependentes deles.

Aviso legal

  • A Deputación de Pontevedra non se responsabiliza das omisións, imprecisións ou erros que se puidesen producir nos datos ou documentos aquí facilitados, nin das consecuencias que poidan orixinarse pola súa utilización.
  • A información ofrecida por este medio faise únicamente a título informativo, e a Deputación de Pontevedra resérvase o dereito de suspender a súa difusión total ou parcialmente e de modifica-la estructura e contidos deste sitio sen previo aviso.
  • A Deputación de Pontevedra facilita a consulta libre e gratuita desta información, permitindo a copia e distribución de páxinas sempre que a fonte sexa citada, non se manipulen nin alteren os contidos e non se utilicen directamente con fins comerciais.

« Maio 2024 »
Lu Ma Me Xo Ve Sa Do
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Non hai eventos

Lenda:

Evento Aberto
Evento Pechado/Cancelado
Inscrito a este evento