Axudas e subvencións

Beneficiarios: 1. Poderán ser entidades beneficiarias as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, e as agrupacións temporais de empresas que presenten solicitude conxunta, mediante un convenio que acredite a correspondente agrupación.
2. Poderán ser beneficiarias desta convocatoria as entidades de formación acreditadas e/ou inscritas pola Administración pública competente para impartir formación profesional para o emprego no ámbito laboral en Galicia
Entidade: Xunta de Galicia
Financiación: As axudas recollidas no capítulo II desta orde de convocatoria financiaranse con cargo á aplicación orzamentaria 09.41.323A.471.0, código de proxecto 2013 00545, cun crédito de 150.000 euros para o ano 2019.
Plazo: 16/12/2019
Estado: Finalizada
Web: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349X&ano=2018&numpub=2&lang=es&c=empresas-e-profesionais

Descrición da axuda

Esta orde ten por obxecto proceder á segunda convocatoria de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva e no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, para á concesión de incentivos á actividade laboral vinculada ás accións formativas con compromiso de contratación inmediata (TR349X).

Aviso legal

  • A Deputación de Pontevedra non se responsabiliza das omisións, imprecisións ou erros que se puidesen producir nos datos ou documentos aquí facilitados, nin das consecuencias que poidan orixinarse pola súa utilización.
  • A información ofrecida por este medio faise únicamente a título informativo, e a Deputación de Pontevedra resérvase o dereito de suspender a súa difusión total ou parcialmente e de modifica-la estructura e contidos deste sitio sen previo aviso.
  • A Deputación de Pontevedra facilita a consulta libre e gratuita desta información, permitindo a copia e distribución de páxinas sempre que a fonte sexa citada, non se manipulen nin alteren os contidos e non se utilicen directamente con fins comerciais.