Actualidade

« Atrás

Por que necesito un Plan de Márketing Dixital

Data:  venres, 23 de agosto de 2019

 
Cando temos unha empresa ou queremos emprender, atopámonos con que necesitamos seguir unha estratexia para implementar as tácticas de márketing adecuadas para unha exitosa comunicación do noso negocio a través de medios dixitais.
 
Un Plan de Márketing Dixital é un "documento" onde se definen os obxectivos, as estratexias e os plans de acción dun proxecto na contorna online para alcanzar as nosas metas.
 
Para iso, debemos definir para o noso proxecto que é o que queremos obter, como o imos a obter, quen o vai a poñer en marcha, en que canles teremos presenza, cal será o noso investimento económico e en que prazo realizarase.
 
Esta información debemos redactala nun documento con diferentes puntos, para que todo o equipo do proxecto teña sempre presente os pasos para seguir, seguindo o plan cada vez que teña que realizar unha actividade.
 
Beneficios de contar cun Plan de Márketing Dixital
  • Proporciónanos unha visión completa das necesidades do mercado, da túa competencia e da túa situación actual.
  • Permítenos identificar a quen nos diriximos, por que o facemos e como axudar aos nosos clientes potenciais.
  • Actúa a modo de folla de roteiro para non desviarnos do camiño.
  • Permítenos coñecer as necesidades do noso público obxectivo e crear servizos e produtos en base á devandita información.
  • Permítenos medir e comprobar o que funciona e o que non na nosa estratexia de Márketing Dixital.

Pasos dun Plan de Márketing Dixital

- Análise interna

Debemos realizar un diagnóstico que determine cal é a situación actual da nosa empresa no ámbito dixital

- Análise externa

Debemos investigar o mercado, o sector onde competimos e a súa tendencia futura. Aquí temos que identificar moi claramente o noso público obxectivo: o perfil do noso cliente/usuario ideal, profundando nas súas necesidades, hábitos e intereses. Ademais, temos que coñecer en profundidade aos nosos competidores: quen son e cal é a súa presenza  online.

 
- Análise  DAFO
Trátase dunha ferramenta a través da cal obteremos a situación real da nosa empresa. Temos que detectar:
 
D: Debilidades da nosa empresa.
 
A: Ameazas externas que poden influírnos negativamente.
 
F: Fortalezas da nosa empresa con respecto á competencia.
 
O: Oportunidades, factores externos que poden axudarnos.
 
- Obxectivos
Nesta fase necesitamos establecer os logros para alcanzar, xa que deles dependerá a estratexia para seguir. Os obxectivos deben ser: específicos,  medibles,  alcanzables, realistas e definirse para un período de tempo determinado.
 
- Estratexias e tácticas de márketing dixital
En función dos nosos obxectivos, estableceremos unha serie de estratexias e tácticas concretas que nos permitan alcanzalos. Por exemplo, se o noso obxectivo é incrementar as nosas vendas online un 20% este ano, podemos crear campañas publicitarias en diferentes redes sociais, establecer alianzas con influencers, crear posts con contidos acordes ás nosas palabras clave obxectivo para posicionarnos mellor en buscadores, etc.
 
- Plan de acción e timing
Todas as estratexias definidas terán unha folla de roteiro e un timing, de modo que todo o equipo involucrado saberá cando e quen realizará cada unha das accións. Cun calendario editorial establecemos que contidos publicar, cando publicalos e en que canle (redes sociais, blogue…)
 
- Monitoraxe
Para coñecer se as nosas accións cumpren os obxectivos previstos, debemos establecer  KPI' s ou indicadores clave de rendemento. Con eles poderemos medir, controlar e establecer os resultados (éxito ou fracaso) do plan. Exemplos: Nº de seguidores en redes sociais, número de visitas ao noso sitio web, número de pedidos na tenda online.
 
- Orzamento
Debemos ter en conta o investimento para realizar nas diferentes accións establecidas. Algúns aspectos para incluír son: O capital humano que vai levar a cabo as accións, xa sexa do noso equipo ou dunha axencia ou freelance externo, as ferramentas de márketing que imos utilizar en todo o proceso e o investimento en publicidade.
 
Unha vez chegados ata aquí, a creación dun Plan de Márketing pode resultar complexa ou laboriosa, pero en realidade a complexidade marcarémola nós, en función das nosas necesidades. E sempre é mellor dedicar algo de tempo a planificar, xa que serán recursos ben investidos. Lembremos que: "Ninguén planea fracasar, pero a maioría dos que fracasan non tiñan un plan".
 
Esther Garcinuño de Pablos
Asesora TIC
 

Fonte:  SmartPeme