Actualidade

IV Convocatoria - Programa de aceleración de empresas do sector turístico da provincia de Pontevedra

Data:  luns, 27 de setembro de 2021

Antecedentes

En xuño do ano 2016 a Deputación de Pontevedra puxo en funcionamento a rede Smartpeme, co fin de establecer un servizo de asesoramento ás persoas emprendedoras, autónomas e PEMES da provincia de Pontevedra no uso de ferramentas de corte tecnolóxico.
 
Conscientes da importancia que ten o sector turístico e das características diferenciais que fan da nosa provincia un destino único, a Deputación de Pontevedra está a desenvolver diferentes accións de apoio orientadas a mellorar a competitividade e eficiencia do sector turístico, entre as que cabe destacar o programa TurisTIC lanzado no ano 2018 dentro de Smartpeme.
 
O programa ten como principal obxectivo servir de apoio e guía para a mellora das empresas do sector turístico, ou doutros sectores vinculados, mediante a incorporación de novas tecnoloxías vinculadas ás actividades crave de cada negocio. 
 
Para iso, desenvólvense distintas actividades de capacitación tecnolóxica nas sete oficinas da rede Smartpeme e préstase asesoramento personalizado a demanda, ademais doutras actividades, como este programa de aceleración de empresas do sector. 
 
Nas tres anteriores convocatorias do programa de aceleración prestouse apoio a un total de 20 empresas, seleccionadas entre máis de 60 candidaturas. Os bos resultados obtidos levaron á Deputación para fomentar a continuidade do programa con esta 4ª edición.
 
A quen vai dirixido?
 
O Programa de aceleración de empresas está dirixida a pemes, persoas emprendedoras, empresarias, e autónomas da provincia de Pontevedra que cumpran os seguintes requisitos: 
 
 • Persoas cun proxecto empresarial ligado ao sector turístico ou cunha actividade vinculada ao mesmo en fase temperá de desenvolvemento ou cun alto potencial de crecemento. 
 • Preparación técnica para desenvolver o proxecto de aceleración e unha gran motivación e compromiso co programa. 
 • Interese real en mellorar as súas capacidades e habilidades para acelerar o seu proxecto empresarial. 
 • Ter dispoñibilidade e compatibilidade para seguir as accións formativas.  
Actividades

O programa de aceleración seguirá as seguintes fases e actividades: 

Proceso de selección de participantes e criterios de avaliación

Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, el equipo técnico de SmartPeme especializado en el sector turístico, realizará una preselección de proyectos con un informe preliminar de cada una de las candidaturas recibidas en base a la documentación presentada por las personas interesadas y para cada uno de los siguientes criterios de valoración:
 
 1. Grao de innovación: As persoas solicitantes deben proporcionar información sobre o grao de innovación e o carácter tecnolóxico da súa empresa / proxecto ligado ao sector turístico en fase temperá de desenvolvemento ou cun alto potencial de crecemento, así como da competencia existente no mercado.
 2. Memoria do proxecto: As empresas deberán facilitar unha memoria, cunha extensión máxima de 5 páxinas, na que se explique detalladamente o proxecto e os obxectivos que pretende alcanzar mediante a súa participación no Programa, sinalando o nivel de crecemento e/ou a rendibilidade que esperan obter. O seu contido poderá variar en función do que cada candidato queira plasmar, pero tendo a obrigatoriedade de incluír:
 • Obxectivo do proxecto
 • Misión, visión e valores
 • Actividade realizada/ a realizar
 • Descrición do produto/servizo
 • Que pretende alcanzar coa súa participación o Programa de aceleración.
 1. Perfil das persoas participantes: Presentación do equipo participante e da persoa delegada para a asistencia ao Programa de aceleración. Valorarase tanto a preparación técnica como a experiencia e a implicación para desenvolver o proxecto de aceleración.

A persoa delegada para a asistencia ao Programa de aceleración deberá presentar unha declaración de dispoñibilidade para a asistencia ás accións formativas. A ausencia desta declaración supoñerá causa de exclusión da candidatura.

Do mesmo xeito, a persoa responsable do proxecto ou outra persoa designada pola responsable (persoal empregado, responsable de área, etc.) deberán acudir, como mínimo, a un 75% da formación e asesoramentos expostos. Esta falta de asistencia maior ao 25% incorrerá na exclusión do programa de aceleración.

Os proxectos preseleccionados en base aos anteriores criterios serán convocados para a realización dunha entrevista telefónica co fin de coñecer e avaliar en detalle o seu potencial de negocio, implicación e necesidades para abordalo.

Estas entrevistas serán realizadas por membros do equipo técnico de Smartpeme e do Comité de Avaliación.

Unha vez realizadas as entrevistas e realizado o informe final, reunirase o Comité de Avaliación para a selección dun máximo de 6 proxectos participantes no programa.

O equipo técnico poderá requirir ás persoas solicitantes, en calquera momento, información adicional relacionada coa súa candidatura. Se as persoas candidatas non atendesen os requisitos de información no prazo de 3 días hábiles, entenderase que desisten da súa solicitude.

Cada un dos criterios valorarase de 1 a 5, sendo 1 o mínimo e 5 o máximo. Ditas valoracións serán obxecto de discusión por parte do Comité de Avaliación.

En caso de empate entre candidaturas, a data de presentación de candidaturas será utilizada para  desempatar, dando prioridade á/ s candidatura/ s recibidas en primeiro lugar.

O Comité de Avaliación é o responsable da interpretación das presentes bases e da resolución de calquera discrepancia respecto a as mesmas ou ao proceso de selección.

Calquera aclaración respecto a as bases ou discrepancia debe ser remitida mediante correo electrónico á dirección info.smartpeme@depo.es.

O Comité de Avaliación está integrado por:

 • Titular: responsable do proxecto Smartpeme por parte da área de Novas Tecnoloxías da Deputación de Pontevedra.
 • Suplente: Persoa integrante do equipo de coordinación de Smartpeme.
 • Titular: Persoal asesor TurisTIC do proxecto Smartpeme.
 • Suplente: Persoal asesor TurisTIC do proxecto Smartpeme.

Como resultado das avaliacións realizadas, o Comité de Avaliación elaborará unha lista priorizada de proxectos/empresas seleccionados e unha lista de proxectos suplentes. A selección ou exclusión da candidatura será notificada de modo individual a cada persoa candidata e publicada na páxina web de Smartpeme.

As puntuacións outorgadas resultan definitivas, confidenciais e inapelables.

Plazo de presentación
 
El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el 15 de octubre a las 19.00 horas, no considerándose ninguna candidatura presentada fuera de plazo. 
 
La solicitud únicamente se puede tramitar online hasta la fecha señalada, estando durante este periodo disponible el formulario de solicitud en la página web de SmartPeme https://smartpeme.depo.gal/
 
Periodo lectivo
 
Las actividades del Programa de Aceleración se ejecutarán entre el 25 de octubre y el 4 de febrero.
 
El número de sesiones de mentorización y la frecuencia y temáticas de estas se ajustará a las necesidades de cada empresa y persona mentora. 
 
Preferentemente se priorizarán los asesoramientos de forma telemática, si bien existirá la posibilidad de realizar asesoramientos de forma presencial en función de las necesidades de la persona usuaria.
 
Las actividades formativas serán todas online para facilitar y garantizar la asistencia de las 6 empresas seleccionadas que podrán ser de cualquier parte de la provincia de Pontevedra.
 
Inscripción y documentación necesaria 
 
El Programa de aceleración de empresas del sector turístico, en su cuarta edición, acogerá un máximo de 6 empresas que serán seleccionadas en base al proceso de evaluación descrito anteriormente.
 
Haz clic en SOLICITA TU PLAZA.
 
Para máis información non dubides en contactar co equipo do proxecto en: 
 
Edif. Admin. Deputación de Pontevedra 
Av. Montero Ríos s/n 
36071 - Pontevedra 
 
 
Teléfono: 886 202 020 
 
Toda a información proporcionada para a valoración de candidaturas será tratada de modo estritamente confidencial e utilizado exclusivamente para os propósitos para os que foi solicitada segundo a normativa vixente en materia de protección de datos. 
 
Normas generales
 • Para a presentación de candidaturas é obrigatoria a utilización do formulario. 
 • Poderá presentar a súa solicitude toda persoa maior de idade que desenvolva o seu proxecto empresarial na provincia de Pontevedra.  
 • Se o Proxecto xa está constituído como entidade xurídica, esta debe ter o seu domicilio social e principal centro de actividade na provincia de Pontevedra. 
 • No caso de que o Proxecto non estea aínda constituído como entidade xurídica, o equipo promotor debe residir na provincia de Pontevedra. 
 • As 20 empresas seleccionadas para as dúas anteriores convocatorias do Programa de aceleración do sector turístico non poderán optar a participar nesta cuarta edición, aínda que desexen inscribirse con outro proxecto diferente ao dos anteriores programas. 
 • As persoas solicitantes serán responsables de que os datos proporcionados sexan correctos, veraces e completos.  
 • A Deputación de Pontevedra poderá denegar o acceso á convocatoria se devanditos datos resultan ser falsos ou inexactos. 
 • O medio de comunicación preferente durante o proceso de selección será o correo electrónico.  
 • Todas as persoas solicitantes presentan as súas candidaturas baixo a súa única e exclusiva responsabilidade, garantindo que o contido das mesmas non infrinxe ningún tipo de dereitos, en particular os de propiedade intelectual de terceiros.  
 • Neste sentido, a Deputación e colaboradores, exímense de toda responsabilidade derivada de reclamacións de terceiras partes. 

Fonte:  SmartPeme 

« Maio 2024 »
Lu Ma Me Xo Ve Sa Do
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31