Actualidade

I CONVOCATORIA - PROGRAMA DE EMPRENDEMENTO NO VIVEIRO DE BARRO DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

Data:  venres, 06 de maio de 2022

Introdución 
 
En xuño do ano 2016 a Deputación de Pontevedra puxo en funcionamento a rede Smartpeme, co fin de establecer un servizo de asesoramento ás persoas emprendedoras, autónomas e PEMES da provincia de Pontevedra no uso de ferramentas de corte tecnolóxico.
 
Conscientes da importancia do emprendemento na dinamización da economía, do potencial crecemento da nosa provincia e da necesidade real de formación e apoio, a Deputación de Pontevedra está a desenvolver un itinerario de actividades complementarias ligadas ao emprendemento que permita potenciar a axuda a este colectivo na provincia de Pontevedra para impulsar os seus proxectos e ideas de negocio.
 
A finalidade das devanditas actividades, enmarcadas nunha liña especializada de emprendemento dentro da carteira Impulsa, será asistir ás persoas emprendedoras no deseño e posta en marcha dos seus proxectos, ofrecéndolles unha formación específica en temáticas vinculadas a emprendemento (ideación e deseño do modelo de negocio, deseño do plan de empresa, viabilidade económico-financeira…) tanto con obradoiros formativos, como con asesoramentos personalizados a demanda nas distintas oficinas da Rede de Smartpeme, ademais doutras actividades, como o Programa de Emprendemento, que se define nas presentes bases.
 
Esta primeira edición do Programa de Emprendemento, que levará a cabo no Viveiro de Barro, lugar no que se atopa o Centro Provincial de Economía Dixital de Smartpeme, nace co obxectivo de dar apoio na creación de proxectos de emprendemento e nas súas fases máis temperás. Ademais, a iniciativa, realizarase en colaboración coa Fundación Roberto Rivas, para fomentar o emprendemento rural, fundamental para favorecer a creación dunha economía social e sostible.
 
¿A quen vai dirixido? 
 
Programa de Emprendemento está dirixido ás persoas emprendedoras da provincia de Pontevedra que cumpran os seguintes requisitos: 
 • Persoas que non chegaron a iniciar o seu proxecto ou aquelas que se atopan nunha fase inicial do mesmo, tendo este o domicilio social e principal na provincia de Pontevedra, ou en caso de non estar constituído, a persoa responsable sexa residente na provincia de Pontevedra.
 • Preparación técnica para desenvolver o proxecto de posta en marcha e consolidación e unha gran motivación e compromiso co Programa. 
 • Interese real en mellorar as súas capacidades e habilidades para crear e consolidar o seu proxecto empresarial. 
 • Ter dispoñibilidade e compatibilidade para asistir ás actividades. 
Actividades 
 
O Programa de Emprendemento seguirá as seguintes fases e actividades:
 
 
Proceso de selección de persoas participantes e criterios de avaliación
 
Finalizado o prazo de presentación de candidaturas, o equipo técnico de Smartpeme, realizará unha preselección de proxectos cun informe preliminar de cada unha das candidaturas recibidas en base á documentación presentada polas persoas interesadas e para cada un dos seguintes criterios de valoración:
 
 1. Memoria do proxecto: As empresas deberán facilitar unha memoria, cunha extensión máxima de 5 páxinas, na que se explique detalladamente o proxecto e os obxectivos que pretende alcanzar mediante a súa participación no Programa. O seu contido poderá variar en función do que cada persoa candidata queira plasmar, pero tendo a obrigatoriedade de incluír: 
 • Obxectivo do proxecto
 • Misión, visión e valores
 • Actividade a realizar
 • Descrición do produto/servizo
 • Que pretende alcanzar coa súa participación no Programa de Emprendemento
 1. Perfil das persoas participantes: Presentación do equipo participante e da persoa delegada para a asistencia ao Programa. Valorarase tanto a preparación técnica como a experiencia e a implicación para desenvolver o proxecto.

A persoa delegada para a asistencia ao Programa deberá presentar unha declaración de dispoñibilidade, para a asistencia ás actividades e asesoramentos do programa. A ausencia desta declaración supoñerá causa de exclusión da candidatura. 

Do mesmo xeito, a persoa responsable do proxecto ou outra persoa designada pola responsable, deberán acudir, como mínimo, a un 75% da formación exposta. Esta falta de asistencia maior ao 25% incorrerá na exclusión do Programa.
 
Os proxectos preseleccionados en base aos anteriores criterios serán convocados para a realización dunha pequena entrevista co fin de coñecer e avaliar en detalle o seu potencial de negocio, implicación e necesidades para abordalo.
 
Estas entrevistas serán realizadas por membros do equipo técnico de Smartpeme e do Comité de Avaliación.
 
Unha vez realizadas as entrevistas e realizado o informe final, reunirase o Comité de Avaliación para a selección dun máximo de 12 proxectos participantes no Programa. 
 
O equipo técnico poderá requirir ás persoas solicitantes, en calquera momento, información adicional relacionada coa súa candidatura. Se as persoas candidatas non atendesen os requisitos de información no prazo de 3 días hábiles, entenderase que desisten da súa solicitude. 
 
Cada un dos criterios valorarase de 1 a 5, sendo 1 o mínimo e 5 o máximo. Ditas valoracións serán obxecto de discusión por parte do Comité de Avaliación. 
 
En caso de empate entre candidaturas, a data de presentación dos proxectos será utilizada para  desempatar, dando prioridade á/s candidatura/s recibidas en primeiro lugar. 
 
O Comité de Avaliación é o responsable da interpretación das presentes bases e da resolución de calquera discrepancia respecto ás mesmas ou ao proceso de selección. 
 
Calquera aclaración respecto ás bases ou discrepancia debe ser remitida mediante correo electrónico á dirección info.smartpeme@depo.es.
 
O Comité de Avaliación está integrado por: 
 • Titular: responsable do proxecto Smartpeme por parte da área de Novas Tecnoloxías da Deputación de Pontevedra. 
 • Suplente: Persoa integrante do equipo de coordinación de Smartpeme.
 • Titular: Persoa integrante do equipo de coordinación Smartpeme.
 • Suplente: Persoal asesor TIC do proxecto Smartpeme.
 • Titular: Asesora de emprendemento do proxecto Smartpeme.
 • Suplente: Persoal asesor TIC do proxecto Smartpeme.
Como resultado das avaliacións realizadas, o Comité de Avaliación elaborará unha lista priorizada de proxectos seleccionados e unha lista de proxectos suplentes. A selección ou exclusión da candidatura será notificada de modo individual a cada persoa candidata e publicada na páxina web de Smartpeme.
 
As puntuacións outorgadas resultan definitivas, confidenciais e inapelables.
 
Prazo de presentación 
 
O prazo para a presentación de solicitudes finalizará o 23 de maio ás 19.00 horas, non considerándose ningunha candidatura presentada fóra de prazo. 
 
A solicitude unicamente pódese tramitar en liña ata a data sinalada, estando durante este período dispoñible o formulario de solicitude na páxina web de Smartpeme https://smartpeme.depo.gal/
 
Período lectivo
 
As actividades do Programa de Emprendemento executaranse entre o 1 de xuño e o 31 de xullo.
 
O número de horas de formación e asesoramento será de 60 horas repartidas nos meses de duración do Programa.
 
Realizaranse asesoramentos personalizados e individuais, adaptados ás necesidades de cada participante. Preferentemente priorizaranse os asesoramentos de forma presencial, aínda que existirá a posibilidade de realizar asesoramentos de forma telemática en función das necesidades da persoa usuaria.
 
As actividades formativas serán prioritariamente presenciais nas instalacións do viveiro de empresas de Barro, para fomentar o traballo en equipo e a creación de contornas colaborativas entre as 12 persoas seleccionadas que poderán ser de calquera parte da provincia de Pontevedra.
 
Premios
 
Á finalización desta primeira edición do Programa de Emprendemento entregaranse dous premios económicos ás mellores iniciativas emprendedoras: 
 • Mellor iniciativa de emprendemento sostible. Poderán optar a esta categoría de premio aquelas iniciativas que, ademais de ter en conta os beneficios económicos, sitúe ao mesmo nivel os avances sociais e ambientais do seu proxecto. Ademais, considerarase mellor iniciativa de emprendemento sostible á que cumpra cos seguintes criterios:
  •  Modelo de negocio innovador.
  • Priorice a contorna local e opte por instalacións sostibles.
  • Impulse a economía sostible desde o seu proxecto.
  • Promovan unha cultura empresarial sostible.
 • Mellor iniciativa de emprendemento dixital. Considérase emprendemento dixital a aquel que nacese e foise desenvolvendo na contorna dixital. Para optar á mellor iniciativa de emprendemento dixital, o proxecto deberá cumprir cos seguintes requisitos:
  • Haber nado e/ou desenvolverse na contorna dixital
  • Haber incorporado elementos innovadores e tecnolóxicos
  • Ser un proxecto escalable dixitalmente
  • Xere impacto na provincia de Pontevedra
 
Inscrición e documentación necesaria
 
O Programa de Emprendemento, na súa primeira edición, acollerá un máximo de 12 persoas emprendedoras que serán seleccionadas en base ao proceso de avaliación descrito anteriormente.  
 
 
Para calquera dúbida ou consulta poderá contactar co equipo do proxecto en:
 
SmartPeme Pontevedra 
 
Edif. Admin. Deputación de Pontevedra 
Av. Montero Ríos s/n 
36071 – Pontevedra
 
Teléfono: 886 202 020 
 
Toda a información proporcionada para a valoración de candidaturas será tratada de modo estritamente confidencial e utilizado exclusivamente para os propósitos para os que foi solicitada.
 
Normas xerais
 • Para a presentación de candidaturas é obrigatoria a utilización do formulario. 
 • Poderá presentar a súa solicitude toda persoa maior de idade da provincia de Pontevedra que queira poñer en marcha e consolidar o seu proxecto de emprendemento. 
 • Se o proxecto xa está constituído como entidade xurídica, esta debe ter o seu domicilio social e principal centro de actividade na provincia de Pontevedra. 
 • No caso de que o proxecto non estea aínda constituído como entidade xurídica, o equipo promotor debe residir na provincia de Pontevedra. 
 • As persoas que participasen nas anteriores convocatorias dos Programas de Coworking da Deputación de Pontevedra poderán optar a participar nesta primeira edición do Programa de Emprendemento, a condición de que non presenten o mesmo proxecto.
 • As persoas solicitantes serán responsables de que os datos proporcionados sexan correctos, veraces e completos.  
 • A Deputación de Pontevedra poderá denegar o acceso á convocatoria se devanditos datos resultan ser falsos ou inexactos. 
 • O medio de comunicación preferente durante o proceso de selección será o correo electrónico.  
 • Todas as persoas solicitantes presentan as súas candidaturas baixo a súa única e exclusiva responsabilidade, garantindo que o contido das mesmas non infrinxe ningún tipo de dereitos, en particular os de propiedade intelectual de terceiros.  
 • Neste sentido, a Deputación e colaboradores, exímense de toda responsabilidade derivada de reclamacións de terceiras partes.
 
 

Fonte:  SmartPeme 

« Maio 2024 »
Lu Ma Me Xo Ve Sa Do
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Non hai eventos

Lenda:

Evento Aberto
Evento Pechado/Cancelado
Inscrito a este evento