Actualidade

« Atrás

Segunda edición do Programa de aceleración de empresas do sector turístico da provincia de Pontevedra

Data:  martes, 05 de febreiro de 2019

II CONVOCATORIA 

PROGRAMA DE ACELERACIÓN DE EMPRESAS DO SECTOR TURÍSTICO DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA
 
Antecedentes
En xuño do ano 2016 a Deputación de Pontevedra puxo en funcionamento a rede  Smartpeme, co fin de establecer un servizo de asesoramento ás persoas emprendedoras, autónomas e PEMES da provincia de Pontevedra no uso de ferramentas de corte tecnolóxico, para mellorar así a súa eficiencia, produtividade e competitividade.
 
Conscientes da importancia que ten o sector turístico e das características diferenciais que fan da nosa provincia un destino único, a Deputación de Pontevedra está a desenvolver diferentes accións de apoio orientadas a mellorar a competitividade e eficiencia do sector turístico, entre as que cabe destacar o programa  TurisTIC lanzado no ano 2018.
 
O programa ten como principal obxectivo servir de apoio e guía para a mellora da competitividade e eficiencia das empresas do sector turístico, ou doutros sectores vinculados, mediante a incorporación das novas tecnoloxías nos distintos elos da cadea de valor.
 
Para iso, desenvólvense distintas actividades de capacitación tecnolóxica en puntos da rede Smartpeme e préstase asesoramento personalizado a demanda, ademais doutras actividades, entre as que se atopa o programa de aceleración de empresas que nos ocupa.
 
Na primeira convocatoria do programa de aceleración prestouse apoio a 5 empresas, seleccionadas de entre máis dunha vintena de candidaturas. Os bos resultados obtidos levaron á Deputación para fomentar a continuidade do programa con esta segunda edición.
 
 
A quen vai dirixido?
A aceleradora de empresas está dirixida a persoas emprendedoras, empresarias, autónomas e pemes da provincia de Pontevedra que cumpran os seguintes requisitos:
 • Persoas cun proxecto empresarial ligado ao sector turístico ou cunha actividade vinculada ao mesmo en fase temperá de desenvolvemento ou cun alto potencial de desenvolvemento.
 • Preparación técnica para desenvolver o proxecto de aceleración e unha gran motivación e compromiso co programa.
 • Interese real en mellorar as súas capacidades e habilidades para acelerar o seu proxecto empresarial.
 • Ter dispoñibilidade e compatibilidade para seguir as accións formativas, tanto no seu parte virtual como no seu parte presencial.
 

Actividades

O programa de aceleración seguirá as seguintes fases e actividades:

Proceso de selección dos participantes

Unha vez finalizado o prazo de presentación de candidaturas, reunirase o Comité de Avaliación para a selección dun máximo de 5 proxectos participantes no programa.
 
O Comité de Avaliación é o responsable da interpretación das presentes bases e da resolución de calquera discrepancia respecto das mesmas ou ao proceso de selección.
 
Calquera aclaración respecto as bases ou discrepancia debe ser remitida mediante correo electrónico á dirección info.smartpeme@depo.es.
 
O Comité de Avaliación está integrado polos seguintes membros:
 • Vogal: Deputado de Promoción Turística, Fomento de Industrias Turísticas e Artesanía e Turismo Rías Baixas.
 • Vogal: Deputado de Innovación e Promoción Económica.
 • Secretario: Responsable do proxecto SmartPeme por parte da área de Novas Tecnoloxías da Deputación de Pontevedra.
O equipo técnico de SmartPeme especializado no sector turístico realizará un informe preliminar de cada unha das candidaturas presentadas en base á documentación presentada polas persoas interesadas e para cada un dos seguintes criterios de valoración:
 
 • Grao de innovación: As persoas solicitantes deben proporcionar información sobre o grao de innovación e o carácter tecnolóxico da súa empresa / proxecto ligado ao sector turístico en fase temperá de desenvolvemento ou cun alto potencial de desenvolvemento, así como da competencia existente no mercado.
 • Memoria do proxecto: As empresas deberán facilitar unha memoria na que se explique detalladamente o proxecto e os obxectivos que pretende alcanzar mediante a súa participación na aceleradora, sinalando o nivel de crecemento e/ou a rendibilidade que esperan obter. A memoria debe ter unha extensión máxima de 5 folios.
 • Perfil das persoas participantes: Presentación do equipo participante e da persoa delegada para a asistencia ao programa da aceleradora. Valorarase tanto a preparación técnica como a experiencia e a implicación para desenvolver o proxecto de aceleración.
A persoa delegada para a asistencia ao programa da aceleradora deberá presentar unha declaración de dispoñibilidade, non vinculante, para a asistencia ás accións formativas. A ausencia desta declaración supoñerá causa de exclusión da candidatura.
 
O equipo técnico poderá requirir ás persoas solicitantes, en calquera momento, información adicional relacionada coa súa candidatura. Se as persoas candidatas non atendesen os requisitos de información no prazo de 5 días, entenderase que desisten da súa solicitude.
 
Cada un dos criterios valorarase de 1 a 5, sendo 1 o mínimo e 5 o máximo. Ditas valoracións serán obxecto de discusión por parte do Comité de Avaliación.
 
En caso de empate entre candidaturas, a data de presentación de candidaturas será utilizada para  desempatar, dando prioridade á/ s candidatura/ s recibidas en primeiro lugar.
 
Como resultado das avaliacións realizadas, o Comité de Avaliación elaborará a lista de proxectos/empresas seleccionados. A selección ou exclusión da candidatura será notificada de modo individual e confidencial a cada persoa candidata.
 
As puntuacións outorgadas resultan definitivas, confidenciais e inapelables.
 
Prazo de presentación
O prazo para a presentación de solicitudes comezará o 05 de febreiro de 2019 e  finalizará o 15 de febreiro de 2019 ás 19.00 horas, non considerándose ningunha candidatura presentada fóra de prazo.
 
Durante este período estará dispoñible o formulario web para inscribir o proxecto na nova convocatoria. A solicitude unicamente pódese tramitar en liña ata a data sinalada.
 
Periodo lectivo
As actividades do Programa de Aceleración executaranse entre o 25 de febreiro e o 30 de abril, ambos incluídos.
 
O número de sesións de mentorización e a frecuencia e temáticas das mesmas axustarase ás necesidades de cada empresa e persoa mentora.
 
Como inscribirche? E a documentación que se precisa
A aceleradora de empresas do sector turístico, na súa segunda edición, acollerá un máximo de 5 empresas que serán seleccionadas en base ao proceso de avaliación descrito anteriormente. 
 
 
Para máis información non dubides en contactar connosco:
 
SmartPeme Pontevedra
Edif. Admin. Deputación de Pontevedra
Av. Montero Ríos s/n
36071 - Pontevedra
Email: turistic.smartpeme@depo.es 
Teléfono: 886 202 020
 
Toda a información proporcionada para a valoración de candidaturas será tratada de modo estritamente confidencial e utilizada exclusivamente para os propósitos para os que foi solicitada.
 
Normas xerais
 • Para a presentación de candidaturas é obrigatoria a utilización do formulario.
 • Poderá presentar a súa solicitude toda persoa maior de idade que desenvolva o seu proxecto empresarial na provincia de Pontevedra. 
 • Se o Proxecto xa está constituído como entidade xurídica, esta debe ter o seu domicilio social e principal centro de actividade en Pontevedra.
 • No caso de que o Proxecto non estea aínda constituído como entidade xurídica, o equipo promotor debe residir na provincia de Pontevedra.
 • As cinco empresas seleccionadas para a primeira convocatoria do programa de aceleración do sector turístico non poderán optar a participar nesta segunda edición, aínda que desexen inscribirse con outro proxecto diferente ao do primeiro programa.
 • As persoas solicitantes serán responsables de que os datos proporcionados sexan correctos, veraces e completos. 
 • A Deputación de Pontevedra poderá denegar o acceso á convocatoria se devanditos datos resultan ser falsos ou inexactos.
 • O medio de comunicación preferente durante o proceso de selección será o correo electrónico. 
 • Todas as persoas solicitantes presentan as súas candidaturas baixo a súa única e exclusiva responsabilidade, garantindo que o contido das mesmas non infrinxe ningún tipo de dereitos, en particular os de propiedade intelectual de terceiros. 
 • Neste sentido, a Deputación e colaboradores, exímense de toda responsabilidade derivada de reclamacións de terceiras partes.

Fonte:  SmartPeme